ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (2564): วารสารวิชาการ T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by on 27/7/2564 9:38:12


ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (2564) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : การพัฒนามาตรฐานช่างอุตสาหกรรมสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ | โดย เรืออากาศโท สมพร  ปานดำ
บทความวิชาการ : อาชีวะวิถีใหม่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม | โดย กิตติ  กุตนันท์, ผศ.ดร.พิชญาภา  ยวงสร้อย

บทความวิจัย : 
► ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
► ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU 
► เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วมและส่งสัญญาผ่านไลน์
► เครื่อเปิดฝาบ่อบำบัด
► โครงการชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหวและแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
► รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
► รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural CollegeX เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
► การสร้างและพัฒนาแบบจำลองเครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
► การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Vased Learning: PjBL) วิชาการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิืการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
► การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating