ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ IVEC JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by phattita on 3/8/2564 9:30:06


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิจัย : 
► การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จขอธุรกิจร้านกาแฟสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
► รูปทรงและความแข็งแรงของลูกยางแพดที่เหมาะสมสำหรับพิมพ์ลงบนพลาสติก พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) และโพลีคาร์บอเนต (PC)
► ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม
► ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี
► อิทธิพลของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในจังหวัดนครปฐม
► การพัฒนาชุดปฏิบัติการออปแอมป์สไหรับการออกแบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
► ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
► การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สร้างสูญญากาศเครื่องปั่นสมูทตี้
► ปัจจัยสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดระยอง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating