"คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา"
Created by noppadon on 10/9/2564 11:42:22


คู่มือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษาเล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับบุคคลาการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลทั่วไป เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใรการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อม

  • ทรัพยฺ์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา
  • การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา
  • หลักการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา
  • สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา

► ดาวน์โหลด PDF ◄ ► E-book

printrating