ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
Created by noppadon on 19/10/2564 17:05:51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนราชการ


ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 21 คน และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 21 คน และตำแน่งคนสวน จำนวนทั้งสิ้น 3 คน และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 คน  ตามรายชื่อดังนี้

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

6501001

น.ส.ดนิตา  เปี่ยมอริยะ

2

6501002

นายอภิสิทธิ์  สายแก้ว

3

6501003

น.ส.สุจิวรรณ  สีสันต์

4

6501004

น.ส.ปิยะวรรณ  วงศ์ศรีเพ็ง

5

6501005

นายดับดุลฮาฟิซ  วาโดร์

6

6501006

น.ส.เจรุนันท์  สวัสดิ์วาทิน

7

6501007

น.ส.สุชานาฏ  ลิ่มสกุล

8

6501008

น.ส.นัชญ์แพรวา  เกตุเกิดสินธุ์

9

6501009

นายธีรพล  ศีลมั่น

10

6501010

น.ส.ปทุมมาศ  เข็มแก้ว

11

6501011

น.ส.กัญญาภัค  ภู่หอมเจริญ

12

6501012

น.ส.อรณี  ขวัญเพชร

13

6501013

น.ส.กนกวรรณ  น่ารัก

14

6501014

นายวุฒิศักดิ์  วิจิตรเรืองฤทธิ์

15

6501015

น.ส.สิริพิชชา  หริหระรัศมิ์

16

6501016

น.ส.ธัญณภัสกร  สีทับทิม

17

6501017

น.ส.ปัณณพร  เส็นสด

18

6501018

น.ส.ขวัญใจ  ไวยกยี

19

6501019

นายมโน  โพธิ์ดิถี

20

6501020

น.ส.วรัญญา  จันสุกสี

21

6501021

นายธีรศักดิ์  เสืออินโท

 


ตำแหน่งคนสวน

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

6502001

นายมานัส  บุตรปัต

2

6502002

นายวุฒิศักดิ์  วิจิตรเรืองฤทธิ์

3

6502003

นายสุทิน  มหาพรหม

 


กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ทดสอบโดยการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามเวลาดังนี้      

เวลา 08.00 น - 12.00 น.      

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ลำดับที่ 1 – 13                        

เวลา 13.00 น. - 17.00 น.      

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ลำดับที่ 14 – 21 และ
ตำแหน่งคนสวน ลำดับที่ 1 - 3

printrating