ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนราชการ
Created by noppadon on 27/10/2564 10:39:27


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนราชการ

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่        เลขประจำตัวสอบ                         ชื่อ – สกุล

1               6501003                         น.ส.สุจิวรรณ  สีสันต์               

2               6501019                         นายมโน  โพธิ์ดิถี

3               6501012                         น.ส.อรณี  ขวัญเพชร

4               6501015                         น.ส.สิริพิชชา  หริหระรัศมิ์

5               6501016                         น.ส.ธัญณภัสกร  สีทับทิม

6               6501001                         น.ส.ดนิตา  เปี่ยมอริยะ

 

ตำแหน่งคนสวน

ลำดับที่        เลขประจำตัวสอบ                         ชื่อ – สกุล

1               6502001                         นายมานัส  บุตรปัต

 

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ลำดับที่ 1 - 3 และตำแหน่งคนสวน ลำดับที่ 1
ให้มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงาน  ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หากพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

printrating