ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ JVIA JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by on 9/11/2564 11:56:13


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความวิจัย : 
► ผลของความเข้มแสงต่อการอนุบาลลูกกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
► การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
► คุณสมบัติของถ่านจากกากกะลามะคาเดเมียเตรียมโดยเตาประดิษฐ์ขนาดเล็ก
► การเสริมสารสกัดมิลค์ทิสเทิล (Silybummarianum (L)) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของแม่ไก่อายุมาก
► การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในจังหวัดพัทลุง
► การมีส่วนร่วมของประชารัฐในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย : กรณีศึกษาเมืองสมันไพรต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรี

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating