การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564
Created by phattita on 20/12/2564 9:40:16

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564


เอกสารข้อมูล

► แนวทางการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่]
► ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่] 
► จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าสู่ระดับภาค [คลิกที่นี่] 
► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ทั้ง 5 ประเภท [คลิกที่นี่]
► เอกสารประกอบการประเมิน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, และอื่น ๆ ) [คลิกที่นี่] 


 

print
rating