ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สวพ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleDescription 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559Download
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมพัฒนาวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ พื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ พื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ พื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 โดยวิธDownload
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติราชการประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติราชการDownload
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560Download
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ พื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คันประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมพัฒนาวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ พื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณด้านหลังอาคารปฎิบัติการโรงงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษามีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษามีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559Download