Title 
คำสั่ง สอศ. ที่ ๑๐๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕Download
คำสั่ง สอศ. ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...Download
คำสั่ง สอศ. ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน ...Download
คำสั่ง สอศ. ที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕Download
คำสั่ง สอศ. ที่ ๙๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕Download