กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา

กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ องค์ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทาง องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ค่าใช้จ่าย ดัชนีชี้วัด การจัดทรัพยากร สื่อ การพัฒนาความร่วมมือ การตลาด การวิจัยอย่างง่าย วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
  2. จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่ายวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย