กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมแนวทางการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นต้นแบบและรูปแบบที่เหมาะสมหรือประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา การวางแผนการผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคเศรษฐกิจของประเทศ
  2. จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย