กลุ่มวิจัย ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา และโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักประดิษฐ์เพื่อมุ่งผลสู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและกำลังคนด้านวิชาชีพให้กับตลาดแรงงานของประเทศ
  2. จัดทำสารสนเทศทางวิชาชีพและข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดรวบรวมองค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานในความรับผิดชอบ
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย