ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ การเงินและงบประมาณ อาคาร สถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ
  2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ฝึกอบรมและพัฒนางานสถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศการวิจัย
  3. วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวมของสำนัก หน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม หรือ กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย