นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

การอบรม