พันธกิจและยุทธศาสตร์

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  3. พัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการและเครือข่ายการวิจัยอาชีวศึกษา
  4. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

  1. การสร้างศักยภาพและความสามารถการวิจัยและพัฒนา
  2. การส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  3. การยกระดับมาตรฐานและปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  4. การพัฒนาระบบบริหารและเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
  5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษา เชื่อมโยงอุตสาหกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม