วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

บทบาทภาระหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลบังคับใช้ทำให้กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 4/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และภายใต้การปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงได้มีการปรับปรุงภารกิจ บาทบาท และภาระหน้าที่ดังนี้

  1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
  2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  3. ส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
  4. รวบรวมการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำสารสนเทศงานวิจัยอาชีวศึกษา
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์
  3. กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา
  4. กลุ่มวิจัยส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
  5. กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา